Halőreink

HALŐREINK

Paál Balázs

Halász Ákos

Albrecht Csaba

Makai Gyula

Péterffy Árpád

Vörös Attila

Madai Imre

Molnár Richárd

Androsovics Zoltán

  Ha bármi szokatlan tevékenységet lát, szabálytalanságot észlel, kérjük jelezze számunkra: LINK

A HALÁSZATI ŐRZÉS, VALAMINT A HORGÁSZATTAL KAPCSOLATOS
HELYSZÍNI HATÓSÁGI ÉS RENDÉSZETI INTÉZKEDÉSEK RÉSZLETEI:

A halászati őrök feladata a halgazdálkodásra jogosult halgazdálkodási terv alapján
hasznosított halgazdálkodási vízterületének őrzése, a benne található halállomány, és
élőhelyének a védelme.
A halászati őr működési területét a halgazdálkodási hatóság az általa kiadott szolgálati
naplóban határozza meg. A halászati őr jogosult a működési területén kívüli nem
nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen is eljárni.
A halászati őr a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról szóló 70/2012. (XII. 14.) BM rendeletben meghatározott formaruhát köteles viselni, a formaruha felsőruházatának bal ujján a halászati őri tevékenység megnevezését tartalmazó jelzést felvarrással, hímzéssel vagy tépőzárral kell rögzítenie. A halászati őri jelvényt a formaruházat felső ruházati viseletelemeinek mellzsebén, bal oldalt a zsebfedő alatt, a rögzítő gombjára gombolva, vagy az annak megfelelő helyre tűzve kell viselnie.

– A halászati őr munkavégzése közben köteles intézkedni vagy intézkedést
kezdeményezni, ha illetékességi területén, a törvényben meghatározott feladatai ellátása során jogszabálysértő tényt, tevékenységet, mulasztást észlel vagy olyan tényt,
tevékenységet, mulasztást hoznak tudomására, amely törvényben meghatározott
feladatai ellátásával összefüggő ügyben beavatkozást tesz szükségessé,
– Intézkedése megkezdése előtt köteles szolgálati igazolványát felmutatni. Ha a szolgálati
igazolványának felmutatása az intézkedés megkezdése előtt veszélyeztetné az
intézkedés eredményességét, úgy azt az intézkedés befejezésekor köteles felmutatni.
– A halászati őr által alkalmazott intézkedés nem okozhat olyan hátrányt, amely
nyilvánvalóan nem áll arányban az intézkedés törvényes céljával.

A halászati őr az illetékességi területén jogosult:
– azt a személyt, aki a halgazdálkodási vízterületen, annak partján halászik, horgászik, hal kifogására irányuló tevékenységet végez vagy ahhoz előkészül, a halfogásra jogosító okmányok bemutatására felszólítani,
– a horgászó személyt a birtokában lévő hal kifogására való jogosultságának igazolására felszólítani, a jogosultság hiányában kifogott halat a vízbe kíméletesen
visszahelyeztetni, az élettelen halat elismervény ellenében visszatartani,

a kifogható mérettartományon kívüli, a területi jegyen meghatározott mennyiségen
felüli, a tilalmi időben kifogott, valamint a védett halat és más hasznos víziállatot a
vízbe kíméletesen visszahelyeztetni, az élettelen halat elismervény ellenében az egyes
rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek
az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvény szerint elvenni,
– a horgászati vagy halászati jogsértő cselekményt elkövető, helyi horgászrendet megsértő személytől a területi jegyet elvenni és azt a kibocsátónak haladéktalanul megküldeni,
– a horgászati vagy halászati jogsértő cselekmények alábbi minősített eseteiben az állami horgászjegyet, turista állami horgászjegyet, állami halászjegyet elvenni attól a
személytől, aki
* tiltott vagy nem megengedett eszközzel, illetve módon horgászik vagy halászik,
ideértve a megengedettnél több horgászkészség vagy halászeszköz használatát,
* nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen területi jegy nélkül horgászik vagy
halászik,
* kíméleti területen horgászik vagy halászik,
* tilalmi időszakban a tilalom alá eső hal egyedét kifogja,
* védett hal egyedét kifogja,
* általános tilalmi időben horgászik vagy halászik, vagy
* a méret-, illetve mennyiségi korlátozásokat megszegi,
* az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben foglaltnál nagyobb testhosszúságú,

a vízpartról élve elszállítani megkísérelt halat abba a nyilvántartott halgazdálkodási
vízterületbe visszaengedni, amelyből a halat kifogták, vagy elismervény ellenében
elvenni és gyorsan, kíméletesen leölni.
– a törvényben meghatározott feladataival összefüggő jogellenes cselekmény,
szabálysértés, bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt a cselekmény
abbahagyására felszólítani, valamint a cselekmény folytatásában megakadályozni,
– azt a dolgot, amely a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló törvény, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló törvény, vagy a büntetőeljárásáról szóló törvény alapján
lefoglalható, bizonyítékként felhasználható, a rendőrségnek, a jogosultnak, vagy az
eljáró hatóságnak történő átadásig átvételi elismervény ellenében ideiglenesen elveheti,
– a törvényben meghatározott feladatával összefüggő jogellenes cselekmény elkövetésén
tetten ért személyt, ha nem igazolja személyazonosságát, dolog kiadását megtagadó
személyt, valamint ha a tetten ért személy az előállításnak ellenszegül vagy az előállítás
egyéb okból nem hajtható végre a rendőrség megérkezéséig – de legfeljebb két óra
időtartamra – visszatartani,
– a törvényben meghatározott feladataival összefüggő jogellenes cselekmény
elkövetésével gyanúsítható személyt, valamint azon szabálysértés esetén, amely
tekintetében helyszíni bírság kiszabására jogosult annak elkövetésével gyanúsítható
személyt, a személyazonosságának megállapítása érdekében igazoltatni,
– a törvényben meghatározott feladatkörébe tartozó jogellenes cselekmény, valamint azon szabálysértések esetén, amellyel kapcsolatban helyszíni bírság kiszabására jogosult, a szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személy ruházatát kizárólag az érintett személy beleegyezésével – bizonyítékként felhasználható dolog elvétele érdekében – átvizsgálni (ha előállításra is jogosult nem szükséges az érintett beleegyezése),
– a törvényben meghatározott feladatkörébe tartozó jogellenes cselekmény, valamint azon szabálysértések esetén, amellyel kapcsolatban helyszíni bírság kiszabására jogosult a szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személy csomagját és az elkövetéshez használt járművet – a bizonyítékként felhasználható dolgok felkutatása vagy biztosítása érdekében – átvizsgálni,
– abban az esetben, ha a halászati őr közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban
álló személy, – és a munkáltató a rendőrséggel együttműködési megállapodást kötött –
akkor jogosult a tetten ért személyt bűncselekmény vagy azon szabálysértési elzárással
is büntethető szabálysértés esetén, amely tekintetében helyszíni bírságot szabhat ki az
eljárás lefolytatása érdekében haladéktalanul előállítania helyi rendőri szervhez, vagy a
rendőrséggel egyeztetett helyszínen a rendőrség részére átadni. Ellenszegülés esetén az előállításhoz a Rendőrségről szóló törvény szerint a rendőrség segítségét kell kérnie.
– Az előállítás során az ellenszegülés megtörése, a szökés megakadályozása érdekében
testi kényszert, valamint bilincset alkalmazhat. Az előállítással a személyi szabadságot
csak a szükséges ideig, de a rendőrséghez történő előállítás során legfeljebb 4 órán át
korlátozhatja.

A társadalmi halőr a halászati őrnél szűkebb körű intézkedési jogosultságokkal bír, azonban azokat az alapvető ellenőrzési feladatokat elláthatja, amelyek elégségesek jogsértés esetén a feljelentés elkészítéséhez, így halgazdálkodási hatósági eljárás kezdeményezéséhez. A társadalmi halőr jogosult tehát:
– a halfogásra jogosító okmányok ellenőrzésére és a 45. § (1) bekezdése alapján azok
átvételére,
– halászati, horgászati jogsértés gyanúja esetén a halfogásra jogosító okmányok
visszatartására a halászati őrnek történő átadásáig, illetve bűncselekmény vagy
szabálysértés gyanúja esetén a halfogásra jogosító okmányok visszatartására a halászati őr vagy a rendőrség megérkezéséig,
– a kifogott hal fajának, méretének, tömegének ellenőrzésére, valamint halászati,
horgászati jogsértés gyanúja esetén – a hal visszatartására a halászati őr megérkezéséig, vagy
– a hal visszaengedésére.
– A társadalmi halőr jogosult a fentiekben felsorolt intézkedések keretében a halfogásra
jogosító okmányokban foglalt személyes adatok kezelésére az intézkedése alapján
indult eljárás megindításáig.

A halgazdálkodási hatóság halvédelmi bírságot szab ki
– a jogosulatlanul horgászó;
– a jogosulatlanul halászó;
– a fogási napló vezetését elmulasztó;
– nem megengedett módon, eszközzel vagy tilalmi időben horgászó vagy halászó;
– a nem fogható hal és más hasznos víziállat kifogását (gyűjtését) megvalósító;
– a halgazdálkodási kíméleti területen a tilalom feloldásáig halászati, horgászati vagy
egyéb tevékenységet – ideértve gépi meghajtású vízi jármű használatát –, vadászatot,
fürdőzést végző;
– a halfogásra jogosító okmányok nélkül halfogásra alkalmas állapotban lévő eszközzel
halgazdálkodási vízterületen vagy annak partján tartózkodó és a 43. § (2) bekezdés a)
pontja szerinti pótlást elmulasztó;
– a törvényben foglalt tilalmakat és korlátozásokat megszegve halfogásra alkalmas
állapotban lévő eszközzel halgazdálkodási vízterületen vagy annak partján tartózkodó;
– a halászati engedély, állami horgászjegy, állami halászjegy igénylése során az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott nyilatkozatot valótlan tartalommal megtevő;
– a hal élőhelyén kialakult természeti egyensúly megbontására alkalmas szervezetet,
táplálékanyagot, szennyezőanyagot halgazdálkodási vízterületre kijuttató;
– méret- vagy mennyiségi korlátozással, vagy tilalmi idővel védett hal vagy más hasznos
víziállat jogosulatlan kifogását megvalósító személlyel szemben;
– a nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen őshonos hal kifogását megvalósító;
– a halfogásra alkalmas horgászkészséget vagy aktív halászeszközt annak halfogási célú használata során folyamatos felügyelet nélkül hagyó,
– az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben foglaltnál nagyobb testhosszúságú,
jogszerűen kifogott halat a vízpartról nem leölve elszállító,
– a kifogott halat korábban kifogottal kicserélő,
– az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben foglalt meghatározás szerint kívülről
akasztott halat megtartó
– Ha a jogsértés súlya azt indokolja, a halgazdálkodási hatóság a vízilétesítmény
üzemeltetőjére halvédelmi bírságot szab ki, ha a vízilétesítmény üzemeltetője a 19. § (1) vagy (3) bekezdésben foglaltaknak ismétlődő jelleggel nem tesz eleget és emiatt
jelentős halpusztulás következik be.
A halvédelmi bírság legkisebb összege tízezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

A halvédelmi bírságnál kell megemlítenünk egy másik szankciót, nevezetesen az állami
horgászjegy visszavonását, illetőleg kiváltásától történő eltiltást.
Halászati engedély, állami halászjegy, állami horgászjegy, turista állami horgászjegy nem adható annak a személynek – a halgazdálkodási hatóság bírságot kiszabó határozatában megállapított eltiltás időtartamára –, akivel szemben halvédelmi bírságot szabtak ki. A halgazdálkodási hatóság által megállapított eltiltás lejártát követően halászati engedély, állami halászjegy, állami horgászjegy, turista állami horgászjegy csak akkor adható ki, amennyiben az igénylő a halvédelmi bírságot megfizette.
Az állami horgászjegyet, a turista állami horgászjegyet a halgazdálkodási hatóság visszavonja attól a személytől
– aki ezen okmányát a helyszíni ellenőrzéskor nem tudja felmutatni és mulasztását a
halgazdálkodási hatóságnál 10 napon belül nem pótolja,
– akivel szemben halvédelmi bírságot szabtak ki,
– akinek a horgászattal, a halászattal vagy a hal fogásával összefüggésben szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét megállapították,
– aki tiltott vagy nem megengedett eszközzel, illetve módon halászik vagy horgászik.

Nágocsi Horgász Egyesület
FEGYELMI SZABÁLYZATA: